Ιστορία και Στόχοι

Το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου διοργανώνεται στην πόλη του Πειραιά από το 1992 και έκτοτε σταθερά ανά τριετία από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του πολύπλευρου και σημαντικού έργου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο οποίος από την ίδρυσή του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το Ν. 1866/1920, δεν περιορίζεται στα επαγγελματικά θέματα των μελών του, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν το νομικό κόσμο της χώρας, ζητήματα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών, του περιβάλλοντος, προαγωγής του νομικού πολιτισμού και του πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου, διατήρησης της ηθικής ταυτότητας και διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας.

 

 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αριθμεί στις τάξεις του τους περισσότερους Έλληνες ναυτικολόγους και μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου. Εδρεύει άλλωστε στο κέντρο των ναυτιλιακών εξελίξεων της χώρας, καθώς το λιμάνι του Πειραιά είναι το κυριότερο της Ελλάδος και ένα από τα σημαντικότερα στη Μεσόγειο. Στο Πρωτοδικείο του Πειραιά έχει συσταθεί το ναυτικό τμήμα, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επίλυση των ναυτικών διαφορών. 

Κρίθηκε επομένως επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς για τη δημιουργία ενός θεσμού διεθνούς ακτινοβολίας, στον οποίο εξελίχθηκε το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου. Μέσω αυτού επιδιώκεται η παρακολούθηση της εξέλιξης των κανόνων του ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου και της πρακτικής εφαρμογής τους, η κατάδειξη τυχόν παρερμηνειών, η επισήμανση των ατελειών, η υπόδειξη των προκριτέων λύσεων και η διευκόλυνση της διεθνούς ενοποίησης των ουσιαστικών ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο θεσμός έχει συμπληρώσει ήδη 22 έτη, στη διάρκεια των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί 8 Διεθνή Συνέδρια. Σε καθεμία από τις διοργανώσεις επιλέγεται με ιδιαίτερη φροντίδα μία επίκαιρη θεματική ενότητα του κλάδου του Ναυτικού Δικαίου, που φέρεται προς διερεύνηση και επιστημονική συζήτηση με απώτερο στόχο την αναζήτηση λύσεων στα ανακύπτοντα προβλήματα της ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και την προαγωγή της θεωρητικής συζήτησης ως μέσου καλλιέργειας της επιστήμης του Ναυτικού Δικαίου. Εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών, μέσω των ειδικότερων θεμάτων που αναπτύσσονται σε κάθε Συνέδριο, είναι η συμμετοχή Εισηγητών, Ελλήνων και αλλοδαπών, ειδικών, με εγνωσμένο διεθνές κύρος.  


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr